bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą

 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym:

Podmiotów leczniczych
Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów
Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:

tworzenie wniosków:

o wpis podmiotu do Rejestru;
o wpis zmian w Rejestrze;
o wykreślenie podmiotu z Rejestru;

wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej
pobranie zaświadczeń
przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013 r.wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i wykreślenie z rejestru mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Opublikował: Łukasz Struczyk
Publikacja dnia: 17.11.2017
Podpisał: Łukasz Struczyk
Dokument z dnia: 17.11.2017
Dokument oglądany razy: 300