KOMUNIKAT !

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie  informuje, że od 5 marca 2018 roku planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek. Przewidywany koszt szkolenia wynosi 1000 złotych.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez System Monitorowania Kształcenia do 25 lutego 2018 r.

Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. SMK.

Oznacza to, że pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

  1. Założyć osobiste konta w SMK, zgodnie z instrukcją dostępną na www.smk.ezdrowie.gov.pl.
  2. Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości, preferowana forma – za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP.
  3. Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień – ważne jest aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych.
  4. Po pozytywnej weryfikacji konta, wniosek o udział w kształceniu należy złożyć za pośrednictwem SMK (moduł DANE O PLANOWANYCH SZKOLENIACH).

Przewodniczący

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

(-)  mgr Andrzej Tytuła

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję dla pielęgniarek i położnych „PIELĘGNIARSTWO – KIERUNKI, WYZWANIA, DOŚWIADCZENIA”

która odbędzie się 13 – 14 kwietnia 2018r. w Warszawie, w Hotelu Lord, Al. Krakowska 218 K.

W czasie dwudniowej Konferencji przewidzianych jest 5 sesji wykładowych. Poszczególne tematy, które znalazły się w programie Konferencji prowadzone będą przez autorytety w swoich dziedzinach. Z wielką przyjemnością gościć będziemy na niej znakomitych gości, prelegentów, specjalistów i przyjaciół Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W czasie spotkania postaramy się odpowiedzieć Państwu na pytanie Co nowego w pielęgniarstwie…?

Ponad to, zastanowimy się nad problemami nowych wyzwań w pediatrii, zaproponujemy pakiet najnowszych doniesień z dziedziny pielęgniarstwa diabetologicznego, omówimy m.in. problemy natury etycznej, które pojawiają się w pracy pielęgniarskiej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz poruszymy tematy dotyczące pielęgniarstwa operacyjnego związane z tak ważnym w dzisiejszym czasie tematem transplantacji narządów.

Zapraszamy do rejestracji:

http://uniwersytetzdrowia.pl/spczd#rejestracja-opłaty

Program konferencji:

http://uniwersytetzdrowia.pl/spczd#program

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem współpracy NRPiP ze  Szkołą Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania którego celem jest określenie faktycznego stosowania regulacji prawnych dotyczących wypisywania przez pielęgniarki i położne recept w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja leczenia) oraz prowadzenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Izby.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CN4BDedz60SDkabTxcvJHD17zdyNsQlCs0YJaZDFB_JURFRPUTRTVlg5OENORkVIWlZJTTJHSjRXVi4u

Po zakończeniu badania przekażemy wyniki ankiety do Państwa wiadomości.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

(-)Zofia Małas

2017.10.31 KOMUNIKAT program wykon. i inter. EKG

Spotkanie robocze Przedstawicieli Pielęgniarek i Położnych z Ministrem Zdrowia w sprawie Strategii – 2018.01.26

Szanowni Delegaci

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zjazd odbędzie się w Hotelu Dukat w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 129.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla środowiska pielęgniarek i położnych. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie i materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

 

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza z dniem 1 grudnia 2017 roku istotne zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

mgr piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP

Przemysław Ośka

Dział prawny w biurze NIPiP

W dniu 1 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), które określa kwalifikacje pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która:

1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

3)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

5)  posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest także pielęgniarka, która:

1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

3)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

Położną podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jest także położna, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Pielęgniarka, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i analogicznie położna z tytułem zawodowym magistra położnictwa nie są obecnie obligowane do posiadania doświadczenia zawodowego w podstawowej opiece zdrowotnej, aby być pielęgniarką POZ/położną POZ.

Ustawa wprowadza także okres przejściowy do 31 grudnia 2024 roku dla pielęgniarek POZ i położnych POZ, w którym:

– pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może być pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku,

– położną podstawowej opieki zdrowotnej może być położna, która posiada tytuł specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku.

Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) pielęgniarką POZ może być jedynie pielęgniarka, która posiada kwalifikacje określone w art. 7 ust. 1 ustawy, a położną POZ – położna posiadająca kwalifikacje określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi do projektu Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

W niedzielę – 28 stycznia – w kościele św. Mikołaja w Krakowie rozpoczęły się duchowe przygotowania do beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Damian Muskus. W kościele św. Mikołaja spoczywają doczesne szczątki służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

MISJA HANNY CHRZANOWSKIEJ CIĄGLE TRWA

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/misja-hanny-chrzanowskiej-ciagle-trwa.html

Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą, który mówił, że Hanna była „ogromną pomocą i oparciem” oraz „sumieniem polskiego pielęgniarstwa„. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji – ze szczególnym oddaniem opiekowała się pacjentami w ich domach. Wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Osoby bliżej znające Hannę zgodnie potwierdzały, że pielęgniarka w sposób heroiczny wypełniała przekazanie miłości bliźniego. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki to potwierdzenie, że Hanna Chrzanowska jest dla wszystkich dobrym przykładem oraz wzorem służby drugiemu człowiekowi.

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Do pobrania dokument_strategia-rozwoju-pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce