Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, w których przewidzianych jest 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Podstawą kwalifikacji do udziału w specjalizacji jest złożenie w SMK wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego (test składający się z 60 pytań, minimum zaliczające 36 pkt.).
Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Nieobecność kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji. Informacja o terminie egzaminów wstępnych zostanie podana w kolejnym komunikacie.

  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 15.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
  • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego dla położnych rozpoczęcie zaplanowane na 16.12.2022 roku.

Do specjalizacji mogą przystąpić osoby, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone zaświadczeniem);
  • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (w tym przystąpiły do egzaminu wstępnego).

Składanie wniosków i rekrutacja do udziału w specjalizacji prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) dr n. med. Andrzej Tytuła

Udostępnij