Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551 i 583) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

Programy szkoleń specjalizacyjnych stanowią jednolitą wersję zawierającą aktualizację z dnia 24.10.2016r., 31.08.2017r., 28.11.2017r. oraz 29.07.2019r.

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:

Program szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:

Program szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie: