OPŁATY ZA WPIS DO REJESTRU

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą w roku 2024 wynosi 149 zł.

Wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w roku 2024 wynosi 74,50 zł

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego , a także umowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych – 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego- w 2023r. wysokość miesięcznej składki wynosi – 58,26 zł

Ważne! Zmiana sposobu logowania do systemu RPWDL

Szanowni Państwo,

12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.
Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 • przez profil zaufany,
 • za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 • poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!
Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.
Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?
Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. kliknąć „Zaloguj się”
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.
Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?
Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .
Dodatkowe informacje
Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].
Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.
Dlaczego zmienia się sposób logowania?
Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

Pozdrawiamy
Zespół Centrum e-Zdrowia

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmio­tów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego za­świadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

Rejestracja – Założenie konta:

 1. Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. Proszę wejść po   lewej   stronie   w   menu  ZAREJESTRUJ.
 3. Pojawią się aplikacje proszę zaznaczać: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypeł­nić wszystkie wymagane pola.
 4. Wygenerowana zostanie informacja, że konto zo­stało założone a na adres poczty mailowej wysłany został link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się.

Osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski droga papierową proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na wła­snym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.

Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo nume­ru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru pod­miotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach do­konywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r, Nr 221, póz. 1319),

wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elek­tronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego pod­pisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elek­troniczny jako podpis kwalifikowany albo profil za­ufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany -jest elektronicznym podpi­sem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
Słu­ży do podpisywania dokumentów i umów, które maja moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania toż­samości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego.
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administra­cji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy in­struktażowe, które objaśniają realizacje poszczegól­nych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE PRAKTYK

 1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych (opis we wcze­śniejszych zakładkach) należy zalogować się w reje­strze https://rpwdl.csioz.gov,pl.
 2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAK­TYKA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
 3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załącz­niki; (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do ko­respondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik po­twierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
 4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
 5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu pro­wadzącego rejestr.
 6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę ,, Komunikaty” i po podpisa­niu komunikatu pojawi się dokument w zakład­ce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawo­dową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgła­szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmia­ny danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodze­nia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji na­daje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze­pisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty­czące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest mi­nister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de­cyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi­sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat­kowa dotyczące terminu przedawnienia zobowią­zań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywania w formie jednoosobowej dzia­łalności gospodarczej jako:

 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar­ki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie wy­łącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład.

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spół­ki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.

Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodo­wej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną prakty­kę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości  wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej prak­tyki – posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniar­stwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej za­stosowanie w ochronie zdrowia;

7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udziela­nie określonych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;

8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca prze­chowywania dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ra­mach działalności leczniczej jako indywidualną specjalistyczną praktykę (praktyka specjalistycz­na w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być;

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4)  dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane   świadczenia   zdrowotne,   wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1ustawy o działalności leczniczej;

7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidu­alną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie
w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania  zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3)  nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę  pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na pod­stawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

 • zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynno­ści zawodowych na podstawie przepisów o zawo­dach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo­rządzie pielęgniarek i położnych,
 • pozbawiona możliwości   wykonywania   zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zaka­zu wykonywania zawodu albo zawieszona w wy­konywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapo­biegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostat­nich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;

6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastoso­wanie w ochronie zdrowia.