WNIOSEK na przeszkolenie

Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 26:

1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem innej osoby uprawnionej do wykonywania odpowiednio zawodu pielęgniarki lub położnej, legitymującej się co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym, zwanej dalej „opiekunem”. Opiekuna wskazuje kierownik podmiotu, w którym odbywa się przeszkolenie.
2. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych określi miejsce, czas trwania i program przeszkolenia dla pielęgniarki i położnej, o których mowa w ust. 1.
2a. Okres przeszkolenia określonego zgodnie z ust. 2 wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.
2b. Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub stosunku, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3, albo porozumienia – w przypadku wykonywania zawodu w ramach wolontariatu, oraz z dniem zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.
3. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, o których mowa w ust. 1, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1.
4. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określi, w drodze uchwały, ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia, mając na uwadze konieczność odnowienia wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu oraz czas, w którym pielęgniarka i położna nie wykonywały zawodu.
5. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pielęgniarka lub położna, o której mowa w ust. 1, jest zwolniona z odbycia przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem że przez pierwsze 3 miesiące wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Niewykonywanie zawodu przez pielęgniarkę/położną przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. dopuszcza następujące formy wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej:

 • umowa o pracę,
 • w ramach stosunku służbowego,
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach wolontariatu lub
 • wykonywanie działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

przerywa bieg 5-letniej przerwy w wykonywaniu zawodu. W przypadku podjęcia wykonywania zawodu przed upływem 5 lat, pielęgniarka / położna nie jest bowiem w żaden sposób ograniczona w wykonywaniu zawodu. Natomiast w przypadku zaistniałej przerwy zgodnie z art. 26 wyżej wymienionej powinna odbyć przeszkolenie.
Pielęgniarka/Położna, która zamierza wrócić do wykonywania zawodu przed podjęciem pracy powinna odbyć stosowne przeszkolenie. Osoba, która zamierza odbyć przeszkolenie zgłasza się do Okręgowej Izby w celu wypełnienia stosownego wniosku, oraz złożenia niezbędnych dokumentów:

 • Prawo wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • Świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające zatrudnienie
 • Aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy do celów sanitarno -epidemiologicznych
 • Udokumentowane szczepienie przeciw WZW typu B
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od zakażeń po ekspozycji

Okres przeszkolenia jest uzależniony od przerwy w niewykonywaniu zawodu przez pielęgniarkę/położną i wynosi:

 • Przerwa powyżej 5 lat do 10 lat – wymóg odbycia trzy miesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 10 lat do 15 lat – wymóg odbycia czteromiesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 15 lat do 20 lat – wymóg odbycia pięciomiesięcznego przeszkolenia
 • Przerwa powyżej 20 lat – wymóg odbycia sześciomiesięcznego przeszkolenia