Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem”:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej ul. Parkowa 11, 21-500 Biała Podlaska 
                  e-mail: biuro@oipip-bp.pl, tel. 83 343 60 83 reprezentowana przez Przewodniczącą OIPiP zwana dalej „Izbą”

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Renata Alot email: iod@oipip-bp.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia i rozdziału 2 Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 4. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych i Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie przez Izbę świadczenia usług wobec Pana/Pani wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w centralnych rejestrach w celu potwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz w zakresie prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych a także w zakresie pozyskania informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą w tym praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania zgodnie z art. 4 pkt. 4 Rozporządzenia.

 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych i spełnia wymagania krajowych i unijnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Nowa strona z materiałami od UODO

Strona główna UODO

Materiały w sprawie RODO z GIODO

Rozporządzenie

Poradnik GIODO dla ABI – przyszłych inspektorów ochrony danych

Zarejestrowani ABI z mocy prawa powinni stać się IOD

Jak można prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych oraz rejestr kategorii czynności?