Wniosek o wpis/wpis zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z art. 76 ust 5. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. 2022, poz. 2702) wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie w wysokości 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2023 r. wyniosło 7443,28 zł.

 Wobec powyższego opłata od wpisu wynosi 447,00 zł.

Opłata za wpis przelewem na numer konta bankowego

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
90 8025 0007 0025 2858 2000 0010.

Od 1 Maja 2017 r. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

https://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH pobierz – REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych Wzor_wniosku ROKPPiP

Szkolenie specjalizacyjne

Kurs kwalifikacyjny

Kurs specjalistyczny

Kurs dokształcający

System Monitorowania Kształcenia

Internet 3D Icon - UpLabssystem monitorowania kształcenia pracowników medycznych