UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha­nia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finan­sów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. 2011 nr 293, póz. 1729) ustalona została kwo­ta obowiązkowego ubezpieczenia OC
w wysokości:

  • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubez­pieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonu­jącej działalność leczniczą w formie jednoosobo­wej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidual­na praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz­na praktyka pielęgniarki lub położnej, indywi­dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu­alna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod­stawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni­czego na podstawie umowy z tym podmiotem;
  • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpie­czenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupo­wa praktyka pielęgniarek lub położnych.