WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, który ubiega się o otrzymanie refundacji winien złożyć do Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wniosek o refundację, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kształcenia.

O dofinansowanie danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo ubiegać się członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, jeżeli przez okres, co najmniej 1 roku regularnie opłacają składki członkowskie zgodnie z uchwałą nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.

Wysokość refundacji związanych z ukończeniem form kształcenia wymienionych w § 3 ust 2 wynosi 30 % faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:
1) szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje) – 2000,00 zł
2) kursy kwalifikacyjne – 800,00 zł
3) kursy specjalistyczne – 300,00 zł
4) licencjackie studia pomostowe – 2000,00 zł
5) studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia – 800,00 zł
6) magisterskie studia pielęgniarskie/ położnicze – 2000,00 zł
7) uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 2000,00 zł

Łączna kwota otrzymanych refundacji przez członka OIPiP w ciągu 4 lat, nie może przekroczyć 3000,00 zł, licząc od dnia przyjęcia Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej (Załącznik do Uchwały Nr 104/VII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniony uchwałą Nr 327/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego)

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA_2022