WNIOSEK-O-REFUNDACJE_2023

Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, który ubiega się o otrzymanie refundacji winien złożyć do Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wniosek o refundację, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kształcenia.

O dofinansowanie danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo ubiegać się członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, jeżeli przez okres, co najmniej 2 lat regularnie opłacają składki członkowskie zgodnie z uchwałą nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.

Wysokość refundacji związanych z ukończeniem form kształcenia wynosi 30 % faktycznie poniesionych kosztów,  jednak nie więcej niż:

  • szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje) – 2000,00 zł
  • kursy kwalifikacyjne – 800,00 zł
  • kursy specjalistyczne – 300,00 zł
  • kursy dokształcające – 300,00 zł
  • licencjackie studia pomostowe – 2000,00 zł
  • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia – 2000,00zł
  • magisterskie studia pielęgniarskie/ położnicze – 2000,00 zł
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu lub doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 2000,00 zł.

Wysokość refundacji obejmująca konferencje, seminaria, sympozja naukowe, kongresy, zjazdy naukowe, szkolenia, warsztaty wynosi 50% faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż – 1000,00 zł.

Łączna kwota otrzymanych refundacji przez członka OIPiP w ciągu 4 lat, nie może przekroczyć 3000,00 zł, licząc od dnia przyjęcia niniejszego regulaminu (tj. 15.11.2023r.)

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA_2023