Ogólne informacje dotyczące procedury uznawania kwalifikacji zawodowych

Pielęgniarki i Położne, które zamierzają wykonywać zawód na terenie UE powinny złożyć wniosek do Okręgowej Izby o wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami, oraz że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje odpowiada dokumentom potwierdzającym kwalifikacje wynikające z przepisów prawa unijnego. Do wniosku dołącza się:

Kserokopia prawa wykonywania zawodu, kserokopia dokumentu tożsamości, świadectwo pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, w których jest informacja o okresie zatrudnienia, oraz rodzaj stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/ zleceniodawcą.

Podstawowym dokumentem, który jest niezbędny w procedurze uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest odpowiednie zaświadczenie wydawane przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, reguluje zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych, podzielonych ze względu na kryterium posiadanego wykształcenia.

Przedmiotowe zaświadczenie, celem rozpoczęcia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, należy złożyć w odpowiednim organie państwa przyjmującego. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z art. 50, władze właściwe państwa rozpatrującego wniosek mogą żądać dodatkowych dokumentów. W przypadku ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych będzie to np. program nauczania szkoły, która ukończyła pielęgniarka /położna

Zgodnie z artykułem 51 Dyrektywy 2005/36/WE procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych przebiega następująco:

1. Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów.

2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże powyższy termin może zostać przedłużony o miesiąc w przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów regulujących ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych.

3. Od decyzji lub braku decyzji w przypisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z prawem krajowym przyjmującego Państwa Członkowskiego.

Należy jednocześnie podkreślić, iż przepisy wskazanej dyrektywy, nie są dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej bezpośrednio źródłem praw i obowiązków. Przepisy dyrektywy zostały implementowane do systemów prawnych wszystkich państw, co może oznaczać pewne różnice w organizacji i procedurach uznawania kwalifikacji zawodowych. Podstawowym wymogiem implementacji jest osiągnięcie celu zakładanego przez dyrektywę, a więc zapewnienie efektywnego uznawania kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowany może powołać się bezpośrednio na przepisy dyrektywy, jedynie w przypadku, gdy dane państwo nie dokonało implementacji przepisów do prawa krajowego. Należy również pamiętać, iż wszystkie zaświadczenia wydawane przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych, na cele procedury uznawania kwalifikacji pozostają ważne przez okres 3 miesięcy od daty wydania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 12 i 18 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych udziela informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu oraz uznaje kwalifikacje pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki i położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej – Zadania Ośrodka

  1. Udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
  2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej.
  4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE.
  6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE.
  7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich UE, innych niż RP.
  8. Organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników ośrodków informacyjno-edukacyjnych.
  9. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i prasie fachowej.

Wyżej wymienione zadania są zgodne z zapisem Uchwały nr 37/IV/2004 NRPIP z dnia 16.06.2004r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Podstawa prawna

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Adresy uznawania kwalifikacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w UE

Baza aktów prawnych OIE

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej

Uchwała Nr 61 VI 12 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu z dnia 29 czerwca 2012 roku

Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038

Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa z 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym Konfederacji Szwajcarskiej

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.10.2016r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Rozporządzenie MNISZW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w RP

Link do strony Ministerstwa Zdrowia odnośnie uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

Europejska Legitymacja Zawodowa- informacje