W przypadku utraty zaświadczenia prawa wykonywania zawodu właściwa okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje na wniosek pielęgniarki/pielęgniarza albo położnej/położnego duplikat utraconego dokumentu.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ZAŚWIADCZENIA