Koronawirus COVID-19

Refundacja przy nietrzymaniu moczu w czasie COVID-19_Poradnik_09_12

Instrukcja postępowania w czasie COVID-19_Zaopatrzenie w ramach zleceń NFZ_09_12

29 listopada 2020 r. weszły w życie nowe regulacje prawne istotne dla pielęgniarek i położnych. Zostały one wprowadzone przez dwie ustawy: ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2112) i ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 2113).

Pierwsza z nich wprowadziła, dla niemal wszystkich zaangażowanych w walkę z epidemią, dodatek 100% do wynagrodzenia. Druga z nich ograniczyła tę podwyżkę do skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie decyzji administracyjnej (ad. VI). Aktualne pozostały podwyżki wprowadzone poleceniami Ministra Zdrowia (ad. VII).

Pierwsza ustawa wprowadziła zasiłek chorobowy – 100% i wynagrodzenie chorobowe 100% dla pracowników podmiotów leczniczych, którzy zakazili się lub zostali skierowani na kwarantannę, izolację w warunkach domowych w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi (ad. VIII). Taka sama regulacja dotyczy pracowników domów pomocy społecznej (ad. VIII). Jeśli chodzi o pierwszą grupę uprawnionych, to wprowadzono możliwość dochodzenia wyrównania zasiłku chorobowego do 100%, za okres od 5 września 2020 r. (z tym dniem wygasł poprzedni przepis, który gwarantował zasiłek chorobowy 100%). Wyrównanie wymaga wniosku do ZUS (ad. VIII).

Zmiany dotyczyły również kwestii poświadczania obciążenia chorobą, stanowiącą podstawę do zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (ad. II), podwyższenia wieku granicznego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii do 65 lat dla mężczyzn (ad. IV), kryteriów zwolnienia od skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii związanych z rodzicielstwem (ad. V). Ponadto, wprowadzono możliwość bycia skierowanym do pracy za swoją zgodą przy zwalczaniu epidemii, pomimo istnienia niektórych okoliczności, które dotychczas sprzeciwiały się temu. Wreszcie, przewidziano przedłużenie okresu skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, jeśli w czasie jego trwania powstała niezdolność do pracy, o czas jej trwania (ad. III).

Wprowadzono również złagodzenie odpowiedzialności karnej w związku z opieką nad pacjentem covidowym (tzw. klauzula dobrego samarytanina). Do jej spełnienia konieczne jest działanie „w szczególnych okolicznościach”. Nie znajdzie ona zastosowania, jeśli doszło do rażącego niezachowania reguł ostrożności.

 Poniżej, w przystępny sposób, prezentujemy poruszoną powyżej tematykę, w pytaniach i odpowiedziach.

Pobierz poradnik

Wspólne stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek oraz Polskiego Towarzystwa Położnych
Stanowisko-NRPiP-OZZPIP-PTP-i-PTP-w-sprawie-wzmocnienia-roli-pielegniarek-w-strategii-walki-z-pandemia-Covid-19

Linki z materiałami szkoleniowymi dla pielęgniarek i położnych, które na co dzień nie pracują w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, a także dla innego personelu medycznego pracującego przy zwalczeniu epidemii w zakresie opieki nad pacjentem chorym na COVID-19.

https://www.ptpaio.pl/dokumenty/67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yoYto6jSVps
https://www.youtube.com/watch?v=qcu7UKJi0OA
https://ump-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/p009731_ump_edu_pl/EZjY0zBlgeZNtcqaXTG7e0wBtqWyQC4PLmtFEazat6DIOg?e=y4ZIp0

Nowe wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

wytyczne_dla_pielęgniarek pdf

Szanowni Państwo, przekazujemy treść ogłoszenia Wojewody Lubelskiego w sprawie poszukiwania kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego . 
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/rekrutacja-kadry-medycznej-do-szpitala-tymczasowego

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. Grażyny Iwanowicz-Palus w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ – aktualizacja z dnia 23.10.2020 r.

GIP_ZALECENIA dla położnej POZ_COVID-19_aktualizacja z dnia 23_10_2020

Komunikat GIS z 16 października 2020 r. – Jak się zachować kiedy mam objawy COVID-19? Co zrobić jak dowiedziałem/am się o dodatnim wyniku?

https://www.gov.pl/web/gis/jak-sie-zachowac-kiedy-mam-objawy-covid-19-co-zrobic-jak-dowiedzialemam-sie-o-dodatnim-wyniku

Wymaz z gardła na COVID-19 jest konieczny, jeśli lekarz podejrzewa u ciebie zakażenie koronawirusem. By jednak wynik był wiarygodny, nie wystarczy po prostu zgłosić się na test diagnostyczny w kierunku koronawirusa. Jak się przygotować do testu na koronawirusa, czy przed testem na koronawirusa można jeść, myć zęby, żuć gumę?

Wymaz z gardła na COVID-19 – zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego – należy wykonać wówczas, gdy pojawią się ostre objawy infekcji układu oddechowego, takie jak kaszel, gorączka, duszności, a pacjent przebywał na obszarze, w którym rozprzestrzenia się koronawirus.
Wskazaniem do badania jest również sytuacja, kiedy pojawił się do najmniej jeden objaw takiej infekcji, a pacjent miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub z pracownikami służby zdrowia, którzy mogli mieć taki kontakt. Badanie przeprowadza się również u osób przebywających w szpitalu z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego o nieznanej etiologii.
Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest potwierdzane – lub wykluczane – na podstawie wyników testu diagnostycznego na SARS-CoV-2, a pobrane podczas wymazu próbki są analizowane w laboratorium w warunkach bezpiecznych.
By wynik testu był wiarygodny, trzeba się do niego właściwie przygotować.

Jak przygotować się do testu na koronawirusa?

Więcej »