Koronawirus COVID-19

Zespół Zarządzania Kryzysowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej informuje

Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia przekazał  do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej  środki do dezynfekcji i ochrony osobistej (rękawiczki medyczne) dla pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia zdrowotne w formie: praktyk zawodowych w POZ, pielęgniarskiej opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej domowej, w opiece nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych oraz podmioty lecznicze realizujące świadczenia w tych obszarach. Czekamy jeszcze na maski ochronne.

Zwracamy się do Państwa z prośbą po odbiór płynu do dezynfekcji i rękawiczek ochronnych w biurze okręgowej izby po uprzednim kontakcie telefonicznym:

83 343 60 83693 877 799.

03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem

03-Zalecenia PTEiLChZ_izolowani poza szpitalem_22.03.2020

LINK do dokumentu – Opinia prawna w przedmiocie oddelegowania pielęgniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Treść komunikatu Komunikat KK_GIP_położne POZ_COVID-19

Komunikat_NIPIP_Koronawirus Opieka domowa nad pacjentami z koronawirusem

Link do dokumentu

Treść komunikatu:

 

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego NIPiP

 

Komunikat dla pielęgniarek i położnych

w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności

w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku

z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

 

W okresie od 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 personel pielęgniarski ma prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznościw sytuacji gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu
z pacjentem i zachodzi pewność, że  świadczenia zostaną  udzielone  z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i dbałością o bezpieczeństwo pacjenta.

Wprowadzenie wyjątku od osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych, pozwoli zarówno  na zmniejszenie potencjalnych źródeł zakażenia, jak i w sposób racjonalny pozwoli gospodarować środkami ochrony osobistej.

 

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Identyfikacja pacjenta następuje:

  1. na podstawie danych przez niego przekazywanych za pośrednictwem systemówteleinformatycznych lub systemów łączności, np. internetu, sms, telefonu;
  2. jeżeli w chwili zgłoszenia pacjent nie przekaże danych pozwalających na jego identyfikację, wówczas pacjent może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności systemów, np.internetu, sms, telefonu;
  3. obecnie nie obowiązuje dotychczasowy wzór składania oświadczenia woli.

 

Od dnia 14 marca 2020 r do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2: Odstępuje się od wymogu dostarczania przez pacjenta oryginału skierowania w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących :

 

Pacjent ma obowiązek dostarczania oryginału skierowania  w terminie 21 dni od dnia zakończenia naobszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – jednakże nie później niż w dniu udzielania świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną wprowadzenia tego rozwiązania jest art. 11 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej tekst. jedn. Dz.U.2019.576 ze zm.) zgodnie
z którym:

Pielęgniarka  jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych z  należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz ⸹7 w zw. z ⸹1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Dz.U.2020, poz. 433 ze zm.

 

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej informacji wśród personelu pielęgniarskiego

i położniczego

 

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 

Prezydent Miasta Biała Podlaska zalecił, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, zamknięcie bialskich szkół,…

Opublikowany przez pulsmiasta.TV Środa, 11 marca 2020

Koronawirus SARS-CoV-2 Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych