Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Zgodnie z art. 105 ust 1. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2018.2190 ze zm.)

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

1)  2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza lub pielęgniarki,

– zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Opłata za wpis wynosi 118 zł.

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2. Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U.2018.2190 t.j.) zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.

Wobec powyższego opłata od zmiany wpisu wynosi 59 zł.

„2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia jest wolny od opłat.”

Numer konta:
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
90 8025 0007 0025 2858 2000 0010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Rejestru Podmio­tów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem https://rpwdl.csioz.gov.pl wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH.

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowania swojego za­świadczenia, oraz wysłania stosownych wniosków.

Rejestracja – Założenie konta:

 1. Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. Proszę wejść po   lewej   stronie   w   menu  ZAREJESTRUJ.
 3. Pojawią się aplikacje proszę zaznaczać: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypeł­nić wszystkie wymagane pola.
 4. Wygenerowana zostanie informacja, że konto zo­stało założone a na adres poczty mailowej wysłany został link do aktywacji konta.

Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się.

Osoby, które do 31.03.2013r. składały wnioski droga papierową proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na wła­snym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.

Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo nume­ru księgi rejestrowej, proszę podać imię nazwisko i nr prawa wykonywania zawodu.

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru pod­miotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach do­konywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r, Nr 221, póz. 1319),

wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elek­tronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego pod­pisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, póz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej. Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elek­troniczny jako podpis kwalifikowany albo profil za­ufany ePUAP.

Podpis kwalifikowany -jest elektronicznym podpi­sem równoważnym podpisowi własnoręcznemu.
Słu­ży do podpisywania dokumentów i umów, które maja moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związane z poniesieniem kosztów.

Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzania toż­samości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

 1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
 2. zarejestrować się – założyć konto na ePUAP,
 3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego.
 4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu – do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na stronie elektronicznej platformy usług administra­cji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy in­struktażowe, które objaśniają realizacje poszczegól­nych etapów.

Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności.

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU W REJESTRZE PRAKTYK

 1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych (opis we wcze­śniejszych zakładkach) należy zalogować się w reje­strze https://rpwdl.csioz.gov,pl.
 2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAK­TYKA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH oraz wybrać WNIOSEK O ZMIANĘ wpisu – pojawia się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których uległy zmianie.
 3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załącz­niki; (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do ko­respondencji, nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik po­twierdzający dokonania opłaty za zmianę wpisu).
 4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.
 5. Po podpisaniu, wysłać w systemie do organu pro­wadzącego rejestr.
 6. W przypadku źle wysłanego bądź źle wypełnio­nego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę ,, Komunikaty” i po podpisa­niu komunikatu pojawi się dokument w zakład­ce: „Dokumenty” ze szczegółowymi danymi co we wniosku należy poprawić.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna wykonująca praktykę zawo­dową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgła­szać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmia­ny danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr – okręgowa rada pielęgniarek i położnych – może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodze­nia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji na­daje się rygor natychmiastowej wykonalności. Do uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się prze­pisy Kodeksu postępowania administracyjnego doty­czące decyzji administracyjnych. Organem wyższego stopnia w sprawach nałożenia kary pieniężnej jest mi­nister właściwy w sprawach zdrowia. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia de­cyzji administracyjnej. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepi­sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat­kowa dotyczące terminu przedawnienia zobowią­zań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna sumę gwarancyjną obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniecha­nia udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finan­sów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiąz­kowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywil­nej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz. U. 2011 nr 293, póz. 1729) ustalona została kwo­ta obowiązkowego ubezpieczenia OC
w wysokości:

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubez­pieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonu­jącej działalność leczniczą w formie jednoosobo­wej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidual­na praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz­na praktyka pielęgniarki lub położnej, indywi­dualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidu­alna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na pod­stawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni­czego na podstawie umowy z tym podmiotem;
 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpie­czenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupo­wa praktyka pielęgniarek lub położnych.