Szanowni Państwo,

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, przygotował dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności − w tym lekarzy POZ, lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych oraz metabolicznych – szkolenie e-learningowe w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii Zespołu Stopy Cukrzycowej. Jest ono realizowane w ramach „Programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018”.

Projekt jest adresowany do lekarzy i pielęgniarek z całego kraju, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentami ze stopą cukrzycową. Szkolenie jest bezpłatne. Można z niego skorzystać logując się do platformy internetowej, dostępnej pod adresem: https://szkolenia.su.krakow.pl

Lekarze i pielęgniarki  po zalogowaniu się do systemu  (wymagane jest podanie numeru prawa wykonywania zawodu), uzyskują dostęp do materiałów edukacyjnych w formie filmów instruktażowych. Warunkiem ukończenia kursu jest poprawne wypełnienie testu sprawdzającego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku  uczestnicy mogą wydrukować certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Ze szkolenia można skorzystać w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Wydział Nauk o Zdrowiu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

zaprasza na  dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

w ramach Projektu pn. „Profesjonalne kadry medyczne projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” 

bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

realizowany w okresie  X 2017 – IV 2018

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka, która posiada:

  1. prawo wykonywania zawodu
  2. staż pracy w zawodzie min. 6 miesięcy
  3. zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – nie dotyczy pielęgniarek systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 6 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) oraz pielęgniarek, które posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

(osoby które na dzień zgłoszenia na kurs nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 3 składają oświadczenia o przedstawieniu wymaganych zaświadczeń najpóźniej przed dniem egzaminu przeprowadzanego po organizowanym kursie kwalifikacyjnym).

Liczba planowanych uczestników: 20 osób, w tym zgodne z założeniami Projektu min. 50% uczestników kursu będą stanowiły pielęgniarki zatrudnione w POZ.

Zajęcia będą prowadzone w Białej Podlaskiej – teoretyczne i praktyczne w warunkach symulowanych będą realizowane w wybrane weekendy a zajęcia stażowe w powszednie dni tygodnia.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Projektu, nr tel.: 502 437 958 Informacja o rekrutacji – Biała Podlaska

Druk wniosku / formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej:

http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/profesjonalne-kadry-medyczne/informacje-o-rekrutacji/

Wnioski zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w kursie kwalifikacyjnym

Formularz_zgloszeniowy —kurs kwalifikacyjny

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska (pokój nr 218)

Termin składania wniosków do dnia 11.10.2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopie dyplomów ukończenia szkół pielęgniarskich
  • kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w kursie
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w POZ – jeśli dotyczy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych rekrutacja prowadzona jest jednocześnie w systemie elektronicznym strona: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Proszę o zgłoszenie się na „kurs geriatryczny Biała Podlaska” organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku.

Dzień dobry

Przesyłam Informację o planowanym szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w Białej Podlaskiej. Proszę o poinformowanie środowiska pielęgniarskiego.

Komunikat w pdf Rodzinne – Biała Podlaska

Z wyrazami szacunku

Dorota Kokoszka
Wiceprezes Zarządu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Komunikat

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.

Nasz program edukacyjny przewiduje 2 dni nieodpłatnych szkoleń i warsztatów dla personelu medycznego (LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, FIZJOTERAPEUTÓW, PSYCHOLOGÓW). Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o technikach komunikacji z pacjentem w trakcie choroby nowotworowej i jego rodziną, a także przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego oraz podniesienie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi WHO i UE. Program poprowadzą specjaliści, od lat zajmujący się tematem psychoonkologii od strony klinicznej pracy z pacjentem, jak i szkoleń personelu medycznego.

Za udział w kursie zostaną przyznane punkty edukacyjne oraz będzie wydany certyfikat.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. nadzw. dr hab. med. Anna Raciborska
Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
Warszawa

Link do strony

Komunikat dotyczący planowanych szkoleń specjalizacyjnych w Białej Podlaskiej.

Informacja o specjalizacjach

Pozdrawiam

Agnieszka Górna

Szanowni Państwo,

       Na stronie http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

znajduje się instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak zapisać się na kształcenie w SMK.

Kształcimy w zawodach takich jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, technik elektroniki i informatyki medycznej, ortoptystka.

System nauki dostosowujemy do potrzeb słuchaczy, którzy wybierają formę nauki: młodzieżową, wieczorową lub zaoczną.

Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy na terenie kraju jak i w całej Europie, ponieważ dyplomy ukończenia szkoły są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dla wybranych zawodów realizujemy projekty unijne,
w ramach których można skorzystać z atrakcyjnych bezpłatnych kursów i staży zawodowych (z wynagrodzeniem).

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia prosimy o kontakt w formie telefonicznej lub internetowej:

Tel.: 83 343 61 54

E-mail: medykbiala@pro.onet.pl

Strona internetowa: studiummedycznebp.pl

Szanowni Państwo,

W związku z kolejną transzą środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1628), informujemy, że wzór ujednoliconego wniosku dotyczącego opiniowania przez okręgowe rady podwyżek dla pielęgniarek i położnych jest dostępny poniżej.

Wzór wniosku_opinia

Wzór jest załącznikiem do uchwały Nr 234/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego wniosku do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku.

W przypadku  pytań prosimy o kontakt z biurem OIPiP w Białej Podlaskiej.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych mgr Małgorzata Sitarz – woj. Lubelskie we współpracy z Komisją ds. Opieki Długoterminowej działającą przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Chełmie oraz dr n. med. Elżbiety Stasiak wykładowcą Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie zaprasza na konferencję:

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE DLA PIELĘGNIAREK

w dniu 12 września 2017r.

Pobierz pliki

KW-prawidlowe zaproszenie

KW- karta zgloszenia konferencja Chełm1