Wysokość składki członkowskiej – Indywidualne Praktyki Pielęgniarek i Położnych w roku 2018

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego  miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2017 r., które wynosiło 4.739,51 zł.

Zgodnie z powyższym, składka członkowska dla  pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki zawodowe na podstawie Uchwały Nr 18 i 22 tekst jednolity VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. wynosi 35,55 zł.

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Zgodnie z powyższym, wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z zapisem art. 105 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. podlega opłacie wynoszącej 91,00 zł – w przypadku praktyki zawodowej (2%).

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 45,50 zł. 

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).

Wacława Grażyna Papińska

Skarbnik ORPiP w Białej Podlaskiej

Szanowni Delegaci

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 11:00 odbędzie się XXXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zjazd odbędzie się w Hotelu Dukat w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 129.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej propozycji wniosków dotyczących spraw ważnych dla środowiska pielęgniarek i położnych. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Zaproszenie i materiały zjazdowe otrzymają Państwo w regulaminowym terminie.

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Białej Podlaskiej.

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

 

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza z dniem 1 grudnia 2017 roku istotne zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

mgr piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska

Dział merytoryczny w biurze NIPiP

Przemysław Ośka

Dział prawny w biurze NIPiP

W dniu 1 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), które określa kwalifikacje pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielęgniarka, która:

1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

3)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

5)  posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest także pielęgniarka, która:

1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

3)  odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa

z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub która wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

Położną podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jest także położna, która:

1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo

2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,

udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.

Pielęgniarka, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i analogicznie położna z tytułem zawodowym magistra położnictwa nie są obecnie obligowane do posiadania doświadczenia zawodowego w podstawowej opiece zdrowotnej, aby być pielęgniarką POZ/położną POZ.

Ustawa wprowadza także okres przejściowy do 31 grudnia 2024 roku dla pielęgniarek POZ i położnych POZ, w którym:

– pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może być pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania
i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo odbywa szkolenie specjalizacyjne lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku,

– położną podstawowej opieki zdrowotnej może być położna, która posiada tytuł specjalisty lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz która udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku.

Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) pielęgniarką POZ może być jedynie pielęgniarka, która posiada kwalifikacje określone w art. 7 ust. 1 ustawy, a położną POZ – położna posiadająca kwalifikacje określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi do projektu Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce przesłane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

W niedzielę – 28 stycznia – w kościele św. Mikołaja w Krakowie rozpoczęły się duchowe przygotowania do beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Damian Muskus. W kościele św. Mikołaja spoczywają doczesne szczątki służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej.

MISJA HANNY CHRZANOWSKIEJ CIĄGLE TRWA

http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/misja-hanny-chrzanowskiej-ciagle-trwa.html

Czcigodna Służebnica Boża Hanna Chrzanowska zostanie ogłoszona Błogosławioną w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Termin beatyfikacji związany jest z przypadającą w tym roku 45. rocznicą śmierci krakowskiej pielęgniarki.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego. Współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą, który mówił, że Hanna była „ogromną pomocą i oparciem” oraz „sumieniem polskiego pielęgniarstwa„. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji – ze szczególnym oddaniem opiekowała się pacjentami w ich domach. Wyznaczała standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa. Osoby bliżej znające Hannę zgodnie potwierdzały, że pielęgniarka w sposób heroiczny wypełniała przekazanie miłości bliźniego. Beatyfikacja krakowskiej pielęgniarki to potwierdzenie, że Hanna Chrzanowska jest dla wszystkich dobrym przykładem oraz wzorem służby drugiemu człowiekowi.

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Dokument ten określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Do pobrania dokument_strategia-rozwoju-pielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce

Z przyjemnością informujemy, że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przedłużyła dostęp do platformy IBUK Libra na rok 2018.

W ramach platformy IBUK Libra mają państwo do 432 wybranych tytułów z bazy.

Wszystkie kody PIN przekazane w ubiegłym roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy będą mogli korzystać z IBUK Libra przez kolejny rok bez potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN

Zachęcamy do korzystania z platformy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem OIPiP w Białej Podlaskiej.

Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
uprzejmie informuję, że wspólnie z Komisją ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
działającą przy ORPiP w Lublinie organizujemy bezpłatną konferencję dla
pielęgniarek i położnych operacyjnych pod wiodącym tytułem „Pielęgniarka i
położna operacyjna w różnych specjalnościach”.

W załączeniu przesyłam komunikat o konferencji wraz z jej programem.

Komunikat o konferencji dla pielegniarek operacyjnych 15 lutego 2018

Z poważaniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

karta zgłoszenia

KPR 2017- K O M U N I K A T NR 1

Regulamin Ogólny KPR 2017