Wybieramy Pielęgniarkę i Położną Roku

Tytuł zostanie przyznany osobno we wszystkich powiatach województwa lubelskiego.
Patronem plebiscytu jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a patronem ogólnopolskiej gali także Ministerstwo Zdrowia.

KLIKNIJ i GŁOSUJ
w kategoriach powiatowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ruszyła rekrutacja na szkolenie dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej z tematyki badań klinicznych.

Szkolenie odbędzie się 07 września 2022 r. on-line i potrwa 3 godziny.

Szkolenie będzie dotyczyło takich tematów jak rekrutacja pacjenta do badania klinicznego, postępowanie z pacjentem biorącym udział w badaniu klinicznym – prawa i obowiązki, nadzór nad bezpieczeństwem leku. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Agencji Badań Medycznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.

Szkolenie jest realizowane z funduszy europejskich i jest całkowicie bezpłatne dla uczestników.

Więcej informacji wraz z linkiem do rejestracji znajdą Państwo tutaj:

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/28k25,Projekt-POWER-szkolenie-online-dla-lekarzy-pielegniarek-i-poloznych-POZ.html

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:
 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Pismo z CKPPiP

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które to zmiany weszły w życie od dnia 29 czerwca 2022 r. i zakładają podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego m.in. pracowników wykonujących zawód medyczny przedstawiamy załącznik do ww. ustawy dotyczący nowych współczynników pracy.

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy
1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45
2 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1,29
3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19
4 Stażysta 0,95
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektro-radiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 1,02
6 Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 0,94
7 Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 0,86
8 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1
9 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78
10 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65”

 

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych winno kształtować się od lipca 2022 r. w następujący sposób:

Grupa Współczynnik pracy Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszona przez Prezesa GUS Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
2 1,29 5.662,53 zł 7.304,66 zł
5 1,02 5.775,78 zł
6 0,94 5.322,78 zł

 

Ustawa weszła w życie w dniu 29.06.2022 r., zaś przepisy wprowadzające nowelizację zakładają ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia w danym podmiocie leczniczym w drodze porozumienia z zakładową organizacją związkową reprezentującą pielęgniarki i położne  do 12 lipca, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. lub jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w powyższym terminie w drodze zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego. Ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia może nastąpić w pierwszych trzech tygodniach lipca ale niezależnie od daty i formy poczynienia ustaleń obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r.

Po ustaleniu sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będzie zawarcie porozumień zmieniających między pracodawcą a pracownikami. W przypadku braku zawarcia z pielęgniarką lub położną stosownych porozumień zmieniających (aneksów) do umowy o pracę, które przewidywałyby dostosowanie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty co najmniej odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu, o którym mowa ww. ustawie pracownik uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem wobec pracodawcy o uzupełnienie należnego mu wynagrodzenia.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia informujący, że do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej  będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP

Wspierająca i profesjonalna. Słuchająca i zaangażowana. Zwykła i niezwykła. Położna – anioł…Wiele mieszkanek powiatu radzyńskiego, które rodziły swoje pociechy w radzyńskim SP ZOZ pod opieką wieloletniej położnej, Bogumiły Szabrańskiej, może podpisać się pod powyższymi słowami. Radzynianka bierze udział w konkursie „Anioły rodzić po ludzku 2022”. Każdy z nas może oddać na nią głos!

Celem konkursu jest znalezienie tych położnych, o których kobiety w swoich wspomnieniach mówią “anioł”. Położnych – bohaterek dnia codziennego, czyniących drogę do macierzyństwa niezwykłą. Tych zwykłych kobiet o niezwykłej sile, którym szczególnie bliska jest idea opieki i rodzenia po ludzku.

1)Po kliknięciu w poniższy link:

klikamy w „Zagłosuj na położną”

2)W polu znajdź swoją położną wpisujemy: Bogumiła Szabrańska

3)Napisz, dlaczego na nią głosujesz. Kapituła wybiera Anioły na podstawie opinii, Twoje słowa mają znaczenie.

 

 

 

 • Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem.
 • Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego.
 • Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.
 • Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.
 • Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
 • Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

 

Komunikat Ministra Zdrowia nt. nowego wzoru PWZ

Zapraszamy na pierwsze spotkanie online z Zofią Małas, Prezes NRPiP

7 lipca 2022 r., godz. 10:00

Już teraz zachęcamy do zadawania pytań poprzez FORMULARZ

Pytania będzie można zadawać także w trakcie trwania spotkania.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną, certyfikowaną konferencję AKADEMIA LECZENIA RAN.

zaproszenie ALR Biała Podlaska