WNIOSEK O UDZIELENIE ZAPOMOGI

Zapomogę można przyznać w przypadku zaistnienia trudnej losowej sytuacji materialnej spowodowanej:

  • ciężką i długotrwałą chorobą członka Izby, jego współmałżonka lub dziecka będącego na jego utrzymaniu, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez niego szkoły lub studiów dziennych II stopnia oraz dorosłe dziecko niepełnosprawne,
  • klęską żywiołową (pożar, powódź itp.),
  • śmiercią członka Izby, jego współmałżonka lub dziecka.

O wysokości zapomogi decyduje prezydium/okręgowa rada, jednak nie ona może wynosić więcej niż: 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Zapomoga z tytułu wystąpienia każdego ze zdarzeń określonych w § 2 ust.1 pkt 1-3 może być przyznana jeden raz na 3 lata.

REGULAMIN-ZAPOMÓG-z-27.09.2022