Od 1 Maja 2017 r. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

pobierz – REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wzor_wniosku ROKPPiP

Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, 1039, „Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.”) opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w 2017 roku wynosi: 257,00 zł.