Informuję, że w dniu 17 stycznia 2018 r. ukazało się Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2017 r., które wyniosło 4.529,19 zł.

Opłata za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych wynosi w 2018 roku – 272,00 zł. (6%).

 

Od 1 Maja 2017 r. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Uzupełniający komunikat w sprawie wymogów kwalifikacyjnych dotyczących przystąpienia do kursu specjalistycznego w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

pobierz – REJESTR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe pielęgniarek i położnych

Wzor_wniosku ROKPPiP