Wniosek o refundację

pobierz wniosek o refundację (pdf)

Wniosek zgłoszeniowy na kurs realizowany przez Stowarzyszenie „NOSTRUM”

Pobierz

 1. wniosek zgłoszeniowy na kurs kwalifikacyjny
 2. wniosek zgłoszeniowy na kurs pecjalistyczny
 3. Wniosek o zaliczenie modulow szkolenia praktycznrgo

Załącznik do Uchwały Nr 41/VII/2016

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w  Białej Podlaskiej  z  dnia 16 marca 2016r.

 

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Przepisy wstępne

§1

 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej podnoszący kwalifikacje zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa ma prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów z tego tytułu.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia określa, na każdy rok kalendarzowy, uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego może być zawieszone w chwili wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym a zobowiązania finansowe przeniesione do realizacji na rok kolejny.

§2

 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, który ubiega się o otrzymanie refundacji winien złożyć do Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wniosek o refundację, nie później niż 2 miesiące po zakończeniu kształcenia.
 2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie refundacji kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego podejmuje Komisja na podstawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.
 3. Wnioski o dofinansowanie Komisja rozpatruje raz w miesiącu.
 4. Zaopiniowane przez Komisję wnioski przekazane są do zatwierdzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 5. Wnioski składane są w biurze Izby osobiście lub korespondencyjnie, gdzie również można uzyskać informacje o podjętej decyzji.
 6. Jeżeli wniosek jest wypełniony nieczytelnie lub zawiera braki formalne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wniosek, którego braków wnioskodawca nie uzupełnił w w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 7. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Warunki uzyskania refundacji

§3

 1. O dofinansowanie danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo ubiegać się członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, jeżeli przez okres, co najmniej 1 roku regularnie opłacają składki członkowskie zgodnie z uchwałą Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału od lutego 2016r.
 2. Refundacji podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  • szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja),
  • kursy kwalifikacyjne,
  • kursy specjalistyczne
  • studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych,
  • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia,
  • magisterskie studia pielęgniarskie i położnicze ukończone na wydziale pielęgniarskim/ położniczym,
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych przez osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa/ położnictwa.
 3. Refundacja może być wypłacona wyłącznie po zakończeniu kształcenia na podstawie:
  • zaświadczenia lub dyplomu ukończenia danej formy kształcenia,
  • oryginału rachunku wniesionej opłaty kosztów kształcenia wystawionego imiennie na wnioskodawcę przez organizatora kształcenia.
 4. W przypadku uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych refundację wypłaca się na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego.

§4

Refundacja nie obejmuje wypłat diet, zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia opłat egzaminacyjnych oraz tzw. opłat wpisowych.

§5

 1. Członkowi samorządu delegowanemu na szkolenie, kurs, konferencję przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, przysługuje zwrot kosztów w wysokości ustalonej przez Prezydium lub Okręgową Radę i jest on zobowiązany do napisania referatu do Biuletynu Informacyjnego lub przeprowadzenia szkolenia z zakresu tematyki szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmować będzie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Wysokość refundacji

§6

 1. Wysokość refundacji związanych z ukończeniem form kształcenia wymienionych w § 3 ust 2 wynosi 30 % faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż:
  • szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje) – 1500 zł
  • kursy kwalifikacyjne – 500 zł
  • kursy specjalistyczne – 200 zł
  • studia pomostowe – 500 zł
  • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia – 500 zł
  • magisterskie studia pielęgniarskie/ położnicze – 1500 zł
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 1500 zł
 2. Refundacja kształcenia przyznana na podstawie fałszywych dowodów, podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 3. Łączna kwota otrzymanych refundacji przez członka OIPiP w ciągu 4 lat, nie może przekroczyć 2000 zł, licząc od dnia przyjęcia niniejszego regulaminu.

Odwołanie się od negatywnie zaopiniowanego wniosku

§7

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej otrzymują w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji Prezydium do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady.
 3. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej jest ostateczna.