Wniosek o refundację

pobierz wniosek o refundację (pdf)

Wniosek zgłoszeniowy na kurs realizowany przez Stowarzyszenie „NOSTRUM”

Pobierz

 1. wniosek zgłoszeniowy na kurs kwalifikacyjny
 2. wniosek zgłoszeniowy na kurs pecjalistyczny
 3. Wniosek o zaliczenie modulow szkolenia praktycznrgo

 

Załącznik do Uchwały Nr 119/VII/2018

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

w  Białej Podlaskiej  z  dnia 22 lutego 2018 r.

Regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 w Białej Podlaskiej

 

Przepisy wstępne

1

 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej podnoszący kwalifikacje zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa ma prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów z tego tytułu.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dofinansowanie kształcenia określa, na każdy rok kalendarzowy, uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego może być zawieszone w chwili wykorzystania środków budżetowych w danym roku kalendarzowym a zobowiązania finansowe przeniesione do realizacji na rok kolejny.

2

 1. Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, który ubiega się o otrzymanie refundacji winien złożyć do Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego wniosek o refundację, nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kształcenia.
 2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie refundacji kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego podejmuje Komisja na podstawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.
 3. Wnioski o dofinansowanie Komisja rozpatruje raz w miesiącu.
 4. Zaopiniowane przez Komisję wnioski przekazane są do zatwierdzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 5. Wnioski składane są w biurze Izby osobiście lub korespondencyjnie, gdzie również można uzyskać informacje o podjętej decyzji.
 6. Jeżeli wniosek jest wypełniony nieczytelnie lub zawiera braki formalne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. Wniosek, którego braków wnioskodawca nie uzupełnił w w/w terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 7. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Warunki uzyskania refundacji

3

 1. O dofinansowanie danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego mają prawo ubiegać się członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, jeżeli przez okres, co najmniej 1 roku regularnie opłacają składki członkowskie zgodnie z uchwałą nr 18
  i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składek członkowskich.
 2. Refundacji podlegają następujące formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  • szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja),
  • kursy kwalifikacyjne,
  • kursy specjalistyczne
  • studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych,
  • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia,
  • magisterskie studia pielęgniarskie i położnicze ukończone na wydziale pielęgniarskim/ położniczym,
  • uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych przez osobę, która posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa/ położnictwa.
 3. Refundacja może być wypłacona wyłącznie po zakończeniu kształcenia na podstawie:
  • zaświadczenia lub dyplomu ukończenia danej formy kształcenia,
  • oryginału rachunku wniesionej opłaty kosztów kształcenia wystawionego imiennie na wnioskodawcę przez organizatora kształcenia.
 4. W przypadku uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych refundację wypłaca się na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu stopnia naukowego.

4

Refundacja nie obejmuje wypłat diet, zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia opłat egzaminacyjnych oraz tzw. opłat wpisowych.

5

 1. Członkowi samorządu delegowanemu na szkolenie, kurs, konferencję przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, przysługuje zwrot kosztów w wysokości ustalonej przez Prezydium lub Okręgową Radę i jest on zobowiązany do napisania referatu do Biuletynu Informacyjnego lub przeprowadzenia szkolenia z zakresu tematyki szkolenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmować będzie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej.

Wysokość refundacji

6

 1. Wysokość refundacji związanych z ukończeniem form kształcenia wymienionych w § 3 ust 2 wynosi 30 % faktycznie poniesionych kosztów,  jednak nie więcej niż:
 • szkolenia specjalizacyjne (specjalizacje) – 1500 zł.

       O dofinansowanie specjalizacji można ubiegać się jeden raz, licząc od dnia wejścia  w życie niniejszego regulaminu, tj. od 16 marca 2016 roku.

 • kursy kwalifikacyjne – 500 zł
 • kursy specjalistyczne – 200 zł
 • studia pomostowe – 500 zł
 • studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia – 500 zł
 • magisterskie studia pielęgniarskie/ położnicze – 1500 zł
 • uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych – 1500 zł
 1. Refundacja kształcenia przyznana na podstawie fałszywych dowodów, podlega natychmiastowemu zwrotowi.
 2. Łączna kwota otrzymanych refundacji przez członka OIPiP w ciągu 4 lat, nie może przekroczyć 3000,00 zł, licząc od dnia przyjęcia niniejszego regulaminu.

Odwołanie się od negatywnie zaopiniowanego wniosku

7

 1. Pisemne uzasadnienie odmownej decyzji, członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych w Białej Podlaskiej otrzymują w terminie 14 dni od posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 1. Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego, został zaopiniowany negatywnie, może odwołać się od decyzji Prezydium do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady.
 2. Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej jest ostateczna.