TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW

Szanowni Państwo

Wkrótce rozpoczną się wybory delegatów na okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych.

Do 31 marca 2020 r. przeprowadzone zostaną okręgowe zjazdy, na których wybrani zostaną członkowie organów okręgowych izb i delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Zarządzając wybory okręgowa rada ustali rejony wyborcze obejmujące swoim zasięgiem część obszaru działania okręgowej izby, określi liczbę delegatów na okręgowy zjazd z każdego rejonu wyborczego oraz powoła okręgową komisję wyborczą.

Ustalenie rejonów wyborczych oraz określenie liczby delegatów jest dokonywane na podstawie rejestrów prowadzonych przez okręgową radę.

W ZWIĄZKU Z TYM, ZWRACAM SIĘ Z SERDECZNĄ PROŚBĄ, ABY DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 R. DOKONALI PAŃSTWO AKTUALIZACJI SWOICH DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, SZCZEGÓLNIE DOTYCZĄCYCH NAZWISKA I AKTUALNEGO ZATRUDNIENIA. DANE ZAWARTE W CENTRALNYM REJESTRZE POSŁUŻĄ TWORZENIU LIST WYBORCZYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA I KANDYDOWANIA.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów wyborów w poszczególnych rejonach zostaną wyznaczone uchwałą Okręgowej Rady, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy na stronie internetowej www.oipip-bp.pl. Informacje te zostaną także pisemnie przekazane Waszym obecnym Delegatom oraz Pracodawcom.

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE WYKONUJĄCE ZAWÓD W KILKU PODMIOTACH LECZNICZYCH MOGĄ BYĆ UMIESZCZONE WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE WYBORCZEJ (W GŁÓWNYM LUB WYBRANYM PRZEZ SIEBIE ZAKŁADZIE, W KTÓRYM WYKONUJĄ ZAWÓD).

W razie pytań i wątpliwości można też dzwonić pod nr telefonu 83 343 60 83 lub pisać na adres mailowy oipipbp@poczta.onet.pl

Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach!

Elżbieta Celmer vel Domańska

Przewodnicząca ORPiP w Białej Podlaskiej

W zakładce „WYBORY NA VIII KADENCJĘ” umieszczono TERMINY I MIEJSCA WYBORU DELEGATÓW.

Udostępnij