Dzień dobry
przesyłam w załączeniu na konferencję dotyczącą zapobiegania zakażeniom szpitalnym konferencja jest bezpłatna, jednodniowa w Lublinie, otwarta – dla chętnych osób, oczywiście w miarę posiadania miejsc wolnych – sala pomieści 200 uczestników.
Pozdrawiam Anna Bernaszuk
Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Szanowni Państwo

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach organizuje szkolenie pt. „Prawo dla pielęgniarek i położnych”.  Termin szkolenia 11 – 14 XI 2018

Miejsce szkolenia – Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej – os. Obłaz Wyżny 318

Cena szkolenia 350 zł (w tym 3 noclegi, wyżywienie + wyjazd na baseny termalne)

Więcej »

Prometriq Akademia Zarządzania wspiera indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie na terenie całej Polski w zapewnieniu zgodności z wymaganiami RODO. Dzięki aplikacji RODONET przeprowadzenie audytu i przygotowanie wymaganych przepisami dokumentów trwa relatywnie krótko i jest dostępne w cenie adekwatnej do skali prowadzonej działalności. Trwałym rezultatem naszej usługi jest również wiedza pozyskana przez właścicieli i personel praktyki w trakcie realizacji projektu. Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: e-mail: rodonet@prometriq.pl, tel. 698 101 878.
Harmonogram bezpłatnych szkoleń „RODO w placówce medycznej”
Data szkolenia Numer szkolenia Miejsce szkolenia Współorganizator

14.11.2018 r. godz. 10-13 RODO 04 Biała Podlaska OIPiP

Dokładne godziny i miejsca szkoleń zostaną potwierdzone pocztą elektroniczną na adresy wskazane w formularzu zgłoszenia, na kilka dni przed wskazanym terminem.

Prosimy o śledzenie terminarza szkoleń. Formularz rejestracyjny szkolenia „RODO w podmiotach medycznych” znajduje się poniżej. Wypełnienie formularza umożliwia bezpłatny udział w szkoleniu oraz uzyskanie certyfikatu (konieczne jest podanie numeru szkolenia oraz wszystkich wymaganych informacji). Szkolenie realizowane jest w ramach projektu “Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program szkolenia „RODO w placówce medycznej”
45 min. RODO – informacje ogólne na temat rozporządzenia, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. oraz kodeksu postępowania (tzw. kodeks branżowy)
Specyfika RODO w placówce leczniczej
45 min. Czynności przetwarzania danych
Rejestry i zbiory danych osobowych w podmiotach leczniczych
15 min. Przerwa
45 min. Metody analizy ryzyka i zapobiegania incydentom naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zalecane działania w przypadku ich wystąpienia
45 min. Procedura samodzielnego wykonania audytu RODO – warsztat
Dobre praktyki – sesja pytań i odpowiedzi

Formularz rejestracyjny

W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie warunków uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Dotyczy to osoby zdającej poprzez uzyskanie co najmniej 60% (obniżenie z 70%) prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób:
Więcej »

Zaproszenie pdf.

Program

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI

 

NIPIP-NRPiP-OIE.060.210.2018                                              Warszawa, 27 września 2018 r.
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html
Więcej »

Lublin, dnia 26.09.2018r,

Szanowna Pani

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

wg rozdzielnika 

 Serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 2 października 2018r. o godz. 14:00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3a dotyczące omówienia zagadnień związanych z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.   W spotkaniu adresowanym do pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej uczestniczyć będzie   Dyrektor Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  Konsultant Wojewódzki  w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.  

              Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji  wśród pielęgniarek / położnych podstawowej opieki zdrowotnej. Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do Okręgowej Izby Pielęgniarek  i Położnych    w Lublinie  pod numerem telefonu  81 536 67 67.  Ilość miejsc ograniczona.

       Przewodniczący ORPiP w Lublinie

                  (-) Andrzej Tytuła

Do pobrania:  Przewodnik po RODO w służbie zdrowia.pdf

RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.
Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Więcej »

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych jako jednostka podległa Ministrowi Zdrowia i z upoważnienia Ministra Zdrowia sprawująca nadzór nad realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  informuje, że Krajowy Instytut Medyczny prowadzący portal  https://medical.edu.pl/, proponuje pielęgniarkom i położnym, ukończenie kształcenia podyplomowego metodą e-learning-u tj.: poza obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) oraz z pominięciem przepisów regulujących system kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym zwłaszcza  art. 67 ust.4 pkt. 3), ust. 4a i ust.11, art. 71 ust.2 pkt.3), art.72 ust. 2 pkt.2), art. 73 ust.2 pkt.2), art. 75 ust.1 pkt.2), art.76 i art.80 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz.123 z późn.zm.) oraz § 40 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz.1761).

W związku z powyższym, ukończenie kształcenia prowadzonego przez podmiot nie posiadający statusu organizatora kształcenia podyplomowego,  o którym mowa w art. 75 ww. ustawy, skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania tego kształcenia jako kształcenia podyplomowego w rozumieniu ww. ustawy oraz ryzykiem niezakwalifikowania do egzaminu państwowego.

Beata Szlendak
Z-ca Dyrektora
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych
Jacek Chojnacki
Radca Prawny

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1681):

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Termin, o którym mowa w powołanym powyżej przepisie upływa w dniu 15 września 2018 roku. Świadczeniodawcy powinni złożyć informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia z  uwzględnieniem  danych  wskazanych  w  powołanym  powyżej  przepisie.

OPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 2017/2018