Kształcenie podyplomowe

W załączeniu pismo z OIPiP w Poznaniu  o naborze na bezpłatne specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Informacja z OIPiP w Poznaniu

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam Komunikat, Program i Kartę zgłoszenia na szkolenie dla pielęgniarek i położnych środowiskowych oraz pielęgniarek pediatrycznych. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona – tylko 70 dlatego o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń (tylko na Karcie zgłoszenia), które należy przesłać na adres e-mail: t.kuziara@nipip.pl

Koszty szkolenia oprócz dojazdu pokrywa PARPA.

KOMUNIKAT. szkolenie PARPA. doc

Wydział Nauk o Zdrowiu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

zaprasza na  dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  Działanie 5.4 – Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

w ramach Projektu pn. „Profesjonalne kadry medyczne projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” 

bezpłatny kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

realizowany w okresie  X 2017 – IV 2018

Uczestnikiem kursu może być pielęgniarka, która posiada:

  1. prawo wykonywania zawodu
  2. staż pracy w zawodzie min. 6 miesięcy
  3. zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa i kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – nie dotyczy pielęgniarek systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 6 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) oraz pielęgniarek, które posiadają dyplom ratownika medycznego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

(osoby które na dzień zgłoszenia na kurs nie spełniają warunków wskazanych w pkt. 3 składają oświadczenia o przedstawieniu wymaganych zaświadczeń najpóźniej przed dniem egzaminu przeprowadzanego po organizowanym kursie kwalifikacyjnym).

Liczba planowanych uczestników: 20 osób, w tym zgodne z założeniami Projektu min. 50% uczestników kursu będą stanowiły pielęgniarki zatrudnione w POZ.

Zajęcia będą prowadzone w Białej Podlaskiej – teoretyczne i praktyczne w warunkach symulowanych będą realizowane w wybrane weekendy a zajęcia stażowe w powszednie dni tygodnia.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Projektu, nr tel.: 502 437 958 Informacja o rekrutacji – Biała Podlaska

Druk wniosku / formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie internetowej:

http://www.pwszplock.pl/strona-glowna/inne/projekty-unijne/profesjonalne-kadry-medyczne/informacje-o-rekrutacji/

Wnioski zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w kursie kwalifikacyjnym

Formularz_zgloszeniowy —kurs kwalifikacyjny

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Okopowa 3, 21-500 Biała Podlaska (pokój nr 218)

Termin składania wniosków do dnia 11.10.2017 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopie dyplomów ukończenia szkół pielęgniarskich
  • kopię prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
  • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych
  • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w kursie
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w POZ – jeśli dotyczy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2017r. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych rekrutacja prowadzona jest jednocześnie w systemie elektronicznym strona: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Proszę o zgłoszenie się na „kurs geriatryczny Biała Podlaska” organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku.

Dzień dobry

Przesyłam Informację o planowanym szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek w Białej Podlaskiej. Proszę o poinformowanie środowiska pielęgniarskiego.

Komunikat w pdf Rodzinne – Biała Podlaska

Z wyrazami szacunku

Dorota Kokoszka
Wiceprezes Zarządu
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie
Placówka Szkoleniowa w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8232323, tel. kom. 723112323

Komunikat

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.

Nasz program edukacyjny przewiduje 2 dni nieodpłatnych szkoleń i warsztatów dla personelu medycznego (LEKARZY, PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH, FIZJOTERAPEUTÓW, PSYCHOLOGÓW). Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy o technikach komunikacji z pacjentem w trakcie choroby nowotworowej i jego rodziną, a także przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego oraz podniesienie standardów świadczeń w opiece onkologicznej zgodnie z wytycznymi WHO i UE. Program poprowadzą specjaliści, od lat zajmujący się tematem psychoonkologii od strony klinicznej pracy z pacjentem, jak i szkoleń personelu medycznego.

Za udział w kursie zostaną przyznane punkty edukacyjne oraz będzie wydany certyfikat.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. nadzw. dr hab. med. Anna Raciborska
Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
Instytut Matki i Dziecka
Warszawa

Link do strony

Komunikat dotyczący planowanych szkoleń specjalizacyjnych w Białej Podlaskiej.

Informacja o specjalizacjach

Pozdrawiam

Agnieszka Górna

Szanowni Państwo,

W imieniu Katedry Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przesyłam zaproszenie na studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe. Trwa rekrutacja na nowy rok akademicki 2017/2018.

Ulotka ze szczegółowymi informacjami: pomostowe-ulotka-2017-2018

Mariusz Poninkiewicz
WSZiA w Zamościu
tel. 84 677 6734

Szanowni Państwo,

w  imieniu Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kierowników studiów podyplomowych, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o możliwość promocji oraz rozpowszechnienie informacji wśród Państwa pracowników, o rozpoczęciu rekrutacji na unikatowe  kierunki studiów podyplomowych oferowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W załączeniu broszury przesyłam broszury informacyjne oraz pismo przewodnie.

Serdecznie zapraszamy na nasze studia.

Beata Bałon
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 tel. 85 686 5007

Link: Od 1 Maja 2017 r. Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja 2017 roku zmianie ulega min. system  składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji.
Od dnia 1 maja 2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko  i wyłącznie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia ( SMK). Do złożenia wniosku konieczna będzie –  Weryfikacja uprawnień.

Obowiązkowe będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W przypadku rozbieżności danych w rejestrze z danymi we wniosku DOKUMENTY ZOSTANĄ ODESŁANE  celem aktualizacji danych.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które nie aktualizowały danych w rejestrze OIPiP w Białej Podlaskiej o złożenie WNIOSKU AKTUALIZACYJNEGO. 
( pobierz Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych).

Na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych znajduje się instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w SMK.

link: http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Podręcznik użytkownika smk pielęgniarki i położne – pdf

W celu uzyskania pomocy w złożeniu wniosku o weryfikację uprawnień w SMK prosimy o kontakt z pracownikami OIPiP w Białej Podlaskiej telefonicznie 83 343 60 83, 83 414 76 28.

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:

(22) 597 09 21

(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75,
(22) 597 09 80

oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl .
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.