Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej – Zadania Ośrodka

 1. Udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
 2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
 3. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej.
 4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE.
 6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE.
 7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich UE, innych niż RP.
 8. Organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników ośrodków informacyjno-edukacyjnych.
 9. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i prasie fachowej.

Wyżej wymienione zadania są zgodne z zapisem Uchwały nr 37/IV/2004 NRPIP z dnia 16.06.2004r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Podstawa prawna

Baza aktów prawnych OIE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Adresy uznawania kwalifikacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w UE

EGZAMINY CERTYFIKATOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2019 ROKU

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2019 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach i poziomach zaawansowania językowego:

 • 9-10 marca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 15-16 czerwca 2019 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
 • 23-24 listopada 2019 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Więcej na: http://certyfikatpolski.pl/

Uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego

Lista_osrodkow