Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej – Zadania Ośrodka

  1. Udzielanie pielęgniarkom i położnym informacji mających na celu ułatwienie swobodnego ich przepływu między krajami UE oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
  2. Udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także o dyrektywach Unii Europejskiej,
  3. Udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i krajach Unii Europejskiej.
  4. Udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państwa członkowskiego UE innego niż Rzeczypospolita Polska i zamierzają wykonywać lub wykonują zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich UE.
  6. Udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom spoza krajów UE.
  7. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych, które mają zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich UE, innych niż RP.
  8. Organizowanie seminariów i szkoleń dla pracowników ośrodków informacyjno-edukacyjnych.
  9. Prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i prasie fachowej.

Wyżej wymienione zadania są zgodne z zapisem Uchwały nr 37/IV/2004 NRPIP z dnia 16.06.2004r. w sprawie Ośrodków Informacyjno-Edukacyjnych.

Podstawa prawna

Baza aktów prawnych OIE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Adresy uznawania kwalifikacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu w UE