Kształcenie podyplomowe

Szanowni Państwo,
12 lipca zmieni się sposób logowania do systemu RPWDL na taki, który będzie wykorzystywał wyłącznie system login.gov.pl. By od 12 lipca mieć nadal dostęp do RPWDL, prosimy sprawdzić już teraz, czy mogą Państwo logować się przez login.gov.pl.
Logowanie przez system login.gov.pl możliwe jest na trzy sposoby:

 • przez profil zaufany,
 • za pomocą mojeID, czyli poprzez konto bankowe w jednym z wybranych banków (iPKO lub Inteligo w PKO BP, Pekao SA, BOŚ, BNP Paribas, VeloBank, Crédit Agricole, mBank, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Kasa Stefczyka lub banki spółdzielcze z Grupy PBS),
 • poprzez e-dowód (dowód z warstwą elektroniczną).

Ważne!
Zalogowanie się do RPWDL od 12 lipca NIE BĘDZIE MOŻLIWE bez ważnego profilu zaufanego albo konta w banku obsługującego mojeID albo e-dowodu. Zwracamy uwagę, że profil zaufany jest ważny 3 lata. Prosimy o sprawdzenie jego ważność i przedłużenie w razie potrzeby odpowiednio wcześniej.
Co należy zrobić, by zachować możliwość logowania do RPWDL po 12 lipca?
Jeżeli posiadają Państwo profil zaufany, konto w banku obsługującym mojeID albo e-dowód, prosimy o sprawdzenie możliwości zalogowania się. Należy:

 1. wejść na https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
 2. kliknąć „Zaloguj się”
 3. po przekierowaniu na stronę UEOZ kliknąć „Zaloguj się przez login.gov.pl”
 4. wybrać sposób logowania, z którego chcą Państwo skorzystać. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, zachęcamy do sprawdzenia instrukcji

Jeżeli nie posiadają Państwo profilu zaufanego, konta w banku obsługującym mojeID i e-dowodu, prosimy o zapewnienie sobie już teraz możliwości logowania przynajmniej przez jeden z tych sposobów, np. przez profil zaufany.
Co należy zrobić po potwierdzeniu możliwości logowania się przez login.gov.pl?
Prosimy sprawdzić, czy po zalogowaniu do RPWDL przez login.gov.pl dostępny jest ten sam zakres uprawnień, jak w przypadku dotychczasowego logowania za pomocą loginu i hasła. Jeżeli uprawnienia są inne, prosimy o skontaktowanie się z naszą infolinią techniczną pod numerem 19 239 lub mailowo pod adres rpwdl@cez.gov.pl .
Dodatkowe informacje
Jeśli dane nie są jeszcze przeniesione na stronę UEOZ, podpowiadamy, jak to zrobić [PDF, 1,20 MB].
Nasza infolinia techniczna udziela pomocy pod numerem 19 239 lub mailowo pod adresem rpwdl@cez.gov.pl.
Dlaczego zmienia się sposób logowania?
Wiemy, jak ważna jest dla Państwa ochrona danych osobowych, które są przetwarzane w systemie RPWDL. Dlatego celem wprowadzenia zmiany w sposobie logowania do RPWDL jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa systemu i ochrony danych osobowych. Logowanie przez login.gov.pl to nowoczesny i bezpieczny sposób potwierdzenia swojej tożsamości, stosowany w administracji publicznej.

Pozdrawiamy
Zespół Centrum e-Zdrowia

podyplomowe zdrowie a4

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie informuje, że planowane jest rozpoczęcie kształcenia w ramach specjalizacji, w których przewidzianych jest 25 miejsc bezpłatnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Podstawą kwalifikacji do udziału w specjalizacji jest złożenie w SMK wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego (test składający się z 60 pytań, minimum zaliczające 36 pkt.).
Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Nieobecność kandydata będzie traktowana jako rezygnacja z uczestnictwa w specjalizacji. Informacja o terminie egzaminów wstępnych zostanie podana w kolejnym komunikacie.

 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 15.12.2022 roku.
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek rozpoczęcie zaplanowane na 19.12.2022 roku.
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego dla położnych rozpoczęcie zaplanowane na 16.12.2022 roku.

Do specjalizacji mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat (potwierdzone zaświadczeniem);
 • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego (w tym przystąpiły do egzaminu wstępnego).

Składanie wniosków i rekrutacja do udziału w specjalizacji prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.

Przewodniczący
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Lublinie
(-) dr n. med. Andrzej Tytuła

Komunikat w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przez nieuprawnione podmioty.

SMinolta_C222100409190

W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. 

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych. 

Zachowania samobójcze to narastający problem zdrowia publicznego. Podejmowanie działań przez nas wszystkich – instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli – jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw.

Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7

Wypełnienie ankiety trwa krócej niż 10 minut. Termin odsyłania wypełnionej ankiety upływa we środę 19 października 2022 roku. Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:
 1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
 3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
 4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
 5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Pismo z CKPPiP

Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych z cukrzycą typu 2

Jednym z głównych problemów w zarządzaniu opieką nad pacjentami z cukrzycą jest zjawisko wielochorobowości. Z badań Pouplier et al. wynika, że w ciągu 16 lat od rozpoznania cukrzycy typu 2 u ponad 80% osób rozwiną się dodatkowe choroby przewlekłe, a odsetek żyjących z dwiema lub większą liczbą chorób przewlekłych wynosi 47,6%. Z cukrzycą najczęściej współistnieją: choroby sercowo-naczyniowe (CVD), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, nadwaga/otyłość i niewydolność nerek.  Wielochorobowość u osób z cukrzycą typu 2 wiąże się z gorszą jakością życia, utratą sprawności fizycznej, przedwczesnymi zgonami, wysokimi kosztami leczenia, nadmiernym obciążaniem systemów opieki zdrowotnej, problemami ze zdrowiem psychicznym, zjawiskiem polipragmazji i doświadczaniem przez tych chorych fragmentarycznej opieki. Choroby sercowo-naczyniowe (CVD), w tym choroba wieńcowa i udar mózgu, są głównymi przyczynami zgonów osób żyjących z cukrzycą, powodując 2/3 zgonów u osób z cukrzycą typu 2. Co więcej, osoby z cukrzycą są dwukrotnie bardziej narażone na choroby serca lub udar niż osoby bez cukrzycy. Jest to związane z faktem, że czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, takie jak otyłość, nadciśnienie i dyslipidemia są powszechne u pacjentów z cukrzycą, narażając ich na zwiększone ryzyko incydentów sercowych. W wielu badaniach odkryto także mechanizmy biologiczne związane z DM, które niezależnie zwiększają ryzyko CVD u pacjentów z cukrzycą. Przegląd systematyczny 53 badań pokazał, że spośród 4.289.140 chorych z T2DM najwięcej, bo 29,1% miało miażdżycę naczyń, 21,2% – chorobę wieńcową, 14,9% – niewydolność serca, 14,6% – dusznicę bolesną, 10,0% – zawał serca a 7,6% – przebyło udar. Względne ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu CVD u dorosłych chorych na cukrzycę w porównaniu do tych bez cukrzycy wynosi od 1 do 3 u mężczyzn i od 2 do 5 u kobiet. Dostępne statystyki z Polski pokazują, że w roku 2018 prawie co trzeci pacjent, któremu udzielono pomocy z powodu choroby niedokrwiennej serca lub udaru, miał cukrzycę. Dlatego ukierunkowanie na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania odległych powikłań sercowo-naczyniowych.

Jednakże dowiedziono, że w krajach rozwiniętych około 50% chorych na cukrzycę nie przestrzega zaleceń terapeutycznych. Postępujące rozpowszechnienie cukrzycy, współistnienie dodatkowych chorób przewlekłych u pacjentów z T2DM, w tym głównie chorób sercowo-naczyniowych, oraz problem nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych – z jednej strony wskazują na konieczność objęcia tych chorych opieką zindywidualizowaną przez personel medyczny, a z drugiej powinny skłaniać samych pacjentów do podejmowania działań samoopiekuńczych. Właściwe prowadzenie samokontroli glikemii wymaga jednak systematycznej edukacji pacjenta, w szczególności w zakresie stosowania glukometru, umiejętności interpretacji uzyskanych wyników pomiarów oraz wykorzystywania tych wyników do modyfikacji diety, wysiłku fizycznego oraz dawek leków. Na tle powyższych zagadnień wyłania się istotna rola pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w utrzymaniu normoglikemii oraz w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z cukrzycą typu 2 – twierdzą autorki artykułu Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych z cukrzycą typu 2 – prof. dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz, Prezydent Elekt Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP ESC) na kadencję 2020-2022, Iwona Bonikowska z Zakładu Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr n. o zdr. Katarzyna Szwamel z Zespołu Pielęgniarstwa i Zaawansowanej Praktyki Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych z cukrzycą typu 2.

Artykuł Rola pielęgniarki POZ w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród swoich członków oraz osób współpracujących informacji, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.
Pielęgniarki i położne często mają problem jak porozumieć się z pacjentem głuchym i jak udzielić mu pomocy, przez co kontaktują się z tymi osobami za pośrednictwem ich rodzin.
Kursy odbywają się średnio raz w tygodniu po południu (np. od 16.00 do 20.00). Kurs kończy się egzaminem i certyfikatem, ale osoby które nie chcą do niego przystępować otrzymają zaświadczenie.
Ze względu na pandemię COVID-19 kurs prowadzony jest w formie wideokonferencji przy użyciu programu ZOOM, co pozwala oszczędzić czas i środki, a  jak praktyka pokazała jest bardzo efektywny.
Koszt kursu/etapu od jednej osoby wynosi 900,00 zł, ale można uzyskać dofinansowanie w PFRON.
Dofinansowanie do kursu w województwie lubelskim wynosi do 90% ceny kursu (może być mniejsze), co dla uczestnika oznacza zaledwie wydatek w wysokości ok. 90,00 zł.
Dofinansowanie może uzyskać każda osoba, która ma kontakt z osobami z trudnościami w komunikowaniu się (niekoniecznie głuchymi), a pielęgniarki i położne mają taki kontakt bardzo często.
Wnioski należy przesłać do nas celem sprawdzenia na adres poczty elektronicznej jezykmigowy@pitagoras.org.pl, a po weryfikacji oryginał przesłać do PFRON.
    Wnioski należy przesłać do nas jak najszybciej, a najpóźniej do 30.04.2022 r. ponieważ PFRON ma ograniczone środki i liczy się kolejność zgłoszeń.
Pomagamy w wypełnieniu wniosku, który załączamy do niniejszej wiadomości.
Informacje o kursach: https://www.pitagoras.org.pl/wniosek-pfron-kursy
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Poniżej znajduje się wniosek o dofinansowanie
wniosek_pit_elementarny_lubelskie_jesienna_2022
Z poważaniem
Piotr Krupa
Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS
Tel. kom. 782 568 450
mail: jezykmigowy@pitagoras.org.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIA PODYPLOMOWE

Webinar Współodpowiedzialność pacjenta z cukrzycą typu 2 za profilaktykę i edukację w POZ, odbędzie się 13 stycznia 2022, godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl.

Jest realizowany się w ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa Diabetologicznego Boehringer Ingelheim.

Strona z bezpłatną rejestracją na webinar: https://www.edukacjapacjenta.pl/webinary/vimeo/10/