pobierz Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

pobierz Wniosek o skreślenie z listy członków/wpisanie do na listę członków

pobierz Arkusz zgłoszeniowy/aktualizacyjny danych osobowych

Wpis do rejestru i skreślenie z rejestru członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2011r., Nr 174, poz.1038):

 1. Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę.
 2. Pielęgniarka i położna stają się członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru.
 3. Pielęgniarka i położna przestają być członkami samorządu z dniem wykreślenia z rejestru.
 4. W razie zgłoszenia zamiaru wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb pielęgniarka i położna są obowiązane dokonać wyboru okręgowej izby, której będą członkami.
 5. W przypadku zamiaru rozpoczęcia wykonywania zawodu na obszarze innej okręgowej izby, a także w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli w wyniku tego miałoby dojść do zmiany dotychczasowej okręgowej izby, pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie ich z rejestru dotychczasowej okręgowej izby wraz z informacją o dokonanym wyborze okręgowej izby, której chcą zostać członkami.
 6. Po otrzymaniu uchwały o wykreśleniu z rejestru z dotychczasowej okręgowej izby pielęgniarka i położna składają wniosek o wpis do rejestru wybranej przez siebie okręgowej izby.
 7. W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pielęgniarka i położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Obowiązki i uprawnienia członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

Członkowie samorządu obowiązani są:

 1. Postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 2. Sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe.
 3. Przestrzegać uchwał organów izb.
 4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

Członkowie samorządu mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do organów izb.
 2. Korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu.
 3. Korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb.
 4. Korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.