KOMUNIKAT – PILNE

W związku z pilną potrzebą przygotowania zasobów kadrowych do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 ,  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  w Białej Podlaskiej na wniosek Wojewody Lubelskiego, zwraca się z apelem o zgłaszanie się pielęgniarek i położnych gotowych do podjęcia się takiego działania.

Zebrany zasób osób gotowych do pracy pozwoli uniknąć sytuacji kierowania do pracy w razie wystąpienia takiej konieczności osób przypadkowych niezweryfikowanych, jak miało to miejsce w kilku przypadkach na terenie naszego kraju.

Osoby, które wyrażą taką wolę, będą kierowane do pracy do podmiotów leczniczych, na podstawie art.47 ust. 1  ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.( Dz. U z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą o zwalczaniu zakażeń”).

Zgodnie z postanowieniami  ust. 3 wymienionego wyżej art. 47 ustawy o zwalczaniu zakażeń, do pracy nie   mogą   być   skierowane:

1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

2) kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pielęgniarki i Położne gotowe podjąć pracę przy zwalczaniu COVID-19 proszone są o kontakt: 693 877 799 lub e-mail biuro@oipip-bp.pl

Szczegółowe informacje na temat pracy przy zwalczaniu epidemii można uzyskać pod numerem 81 532 38 39 lub kierując pismo na adres mailowy wzd@lublin.gov.pl

Załącznik Do OIPiP w Białej Podlaskiej

 

Udostępnij