W związku z pilną potrzebą aktualizacji Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prosimy osoby, które zakończyły działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki /położnej o złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru.
We wniosku o wykreślenie proszę podać min.:
– datę zakończenia działalności leczniczej,
– miejsce przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej.
Podstawę dokonania wpisu w rejestrze stanowi odpowiedni wniosek o:
1) wpis do rejestru;
2) zmianę wpisu do rejestru;
3) wykreślenie z rejestru.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U. 2019 poz. 605).
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Białej Podlaskiej

Udostępnij