W związku z nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które to zmiany weszły w życie od dnia 29 czerwca 2022 r. i zakładają podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego m.in. pracowników wykonujących zawód medyczny przedstawiamy załącznik do ww. ustawy dotyczący nowych współczynników pracy.

Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy
1 Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45
2 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1,29
3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19
4 Stażysta 0,95
5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektro-radiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 1,02
6 Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 0,94
7 Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 0,86
8 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1
9 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78
10 Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65”

 

W związku z powyższym minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych winno kształtować się od lipca 2022 r. w następujący sposób:

Grupa Współczynnik pracy Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłoszona przez Prezesa GUS Minimalne wynagrodzenie zasadnicze
2 1,29 5.662,53 zł 7.304,66 zł
5 1,02 5.775,78 zł
6 0,94 5.322,78 zł

 

Ustawa weszła w życie w dniu 29.06.2022 r., zaś przepisy wprowadzające nowelizację zakładają ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia w danym podmiocie leczniczym w drodze porozumienia z zakładową organizacją związkową reprezentującą pielęgniarki i położne  do 12 lipca, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r. lub jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w powyższym terminie w drodze zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego. Ustalenie sposobu podwyższenia wynagrodzenia może nastąpić w pierwszych trzech tygodniach lipca ale niezależnie od daty i formy poczynienia ustaleń obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r.

Po ustaleniu sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego będzie zawarcie porozumień zmieniających między pracodawcą a pracownikami. W przypadku braku zawarcia z pielęgniarką lub położną stosownych porozumień zmieniających (aneksów) do umowy o pracę, które przewidywałyby dostosowanie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty co najmniej odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu, o którym mowa ww. ustawie pracownik uprawniony będzie do wystąpienia z roszczeniem wobec pracodawcy o uzupełnienie należnego mu wynagrodzenia.