W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1493), ustawodawca wdrożył w życie istotne dla wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej zmiany dotyczące:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne w okresie stanu epidemii,

2) wprowadzenia możliwości kształcenia na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w okresie stanu epidemii,

3) postępowań konkursowych na niektóre stanowiska w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w okresie stanu epidemii,

4) kalendarza wyborów do organów izb w okresie stanu epidemii,

5) sposobu uchwalania rocznego budżetu okręgowej izby oraz zasad gospodarki finansowej w okresie stanu epidemii.